REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

KARTA STAŁEGO KLIENTA

W CENTRUM HANDLOWYM  GALERIA WILEŃSKA

 

Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum handlowym Galeria Wileńska w Warszawie

 

§ 1

Definicje

Poniższe pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego będą miały następujące znaczenie:

Karta – plastikowa karta zawierająca (i) oznaczenie Centrum Handlowego; (ii) imię (imiona) oraz nazwisko Klienta, (iii) numer Karty, (iv) kod kreskowy, stanowiąca dowód uczestnictwa Klienta w Programie Lojalnościowym wydawana Klientom przez Właściciela Centrum według jego uznania;

Klient – osoba fizyczna której Właściciel Centrum wyda Kartę po złożeniu przez nią stosownego wniosku;

Program Lojalnościowy – program stworzony i organizowany przez Właściciela Centrum na potrzeby Centrum Handlowego w ramach którego Klienci (i) będą uprawnieni do uzyskiwania zniżek/świadczeń dodatkowych w sklepach oraz punktach usługowych Uczestników Programu, (ii) korzystać będą ze świadczeń oraz innych udogodnień zapewnianych przez Właściciela Centrum;

Uczestnik Programu – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna prowadząca działalność usługowo-handlową na terenie Centrum Handlowego oraz ewentualnie inny podmiot, który na podstawie odrębnych umów zawieranych z Właścicielem Centrum zdecydował się na udział w Programie Lojalnościowym poprzez udzielanie Klientom zniżek lub innych świadczeń;

Oferta Uczestnika Programu – uzgadniania indywidualnie pomiędzy Uczestnikiem Programu a Właścicielem Centrum wysokość zniżek lub innych świadczeń udzielanych przez Uczestnika Programu Klientom w ramach Programu Lojalnościowego;

Regulamin Programu Lojalnościowego – niniejszy regulamin;

Centrum Handlowe – Centrum Handlowe „Galeria Wileńska” znajdujące się w Warszawie przy ul. Targowej 72;

Lokal – pomieszczenie handlowe znajdujące się w Centrum Handlowym lub w innym miejscu (w przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot spoza Centrum Handlowego) w którym Uczestnik Programu prowadzi działalność;

Właściciel Centrum – WSSM WARSAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 72, Warszawa 03-734,  NIP 52726306074, REGON 142570233 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363487

Koordynator – Expansja Advertinsing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 47 (kod pocztowy 60-144), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287294, kapitał zakładowy 1.100.000,00 złotych, NIP 7811808030.

 

§ 2.

Klient

 

 1. W Programie Lojalnościowym może wziąć udział w charakterze Klienta osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat w chwili składania wniosku o wydanie Karty. Za zgodą przedstawiciela ustawowego w Programie Lojalnościowym może wziąć udział także osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat w chwili składania wniosku o wydanie Karty.
 2. Celem wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym osoba, o której mowa w ustępie poprzedzającym, musi złożyć wniosek o wydanie Karty. Wzór wniosku jest ustalany przez Właściciela Centrum a jego ewentualna zmiana w trakcie obowiązywania Programu Lojalnościowego nie stanowi zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego.
 3. Wniosek można złożyć poprzez:
  1. wypełnienie formularza wniosku dostępnego na stronie internetowej Centrum Handlowego www.galeria-wilenska.pl
  2. wypełnienie wydrukowanego formularza wniosku dostępnego w Recepcji Centrum Handlowego.
 4. Warunkiem wydania Karty jest prawidłowe i kompletne wypełnienie wniosku.
 5. W przypadku składania wniosku za pomocą strony internetowej Centrum Handlowego Kartę można odebrać osobiście w Recepcji Centrum Handlowego w ciągu 60 dni od momentu złożenia wniosku. Po tym terminie Karta może zostać wysłana listem za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres zamieszkania Klienta, wskazany w formularzu zgłoszenia, w terminie do 30 dni od momentu otrzymania prośby od Klienta. Prośba musi być złożona do Koordynatora w terminie maksymalnie do 90 dni od momentu wysłania zgłoszenia poprzez stronę internetową Centrum Handlowego za pomocą adresu e-mail: ksk@expansja.pl lub przesłana drogą pocztową na adres Koordynatora z dopiskiem „Karta Stałego Klienta”. W przypadku składania wniosku w Recepcji Centrum Handlowego Karta zostanie wydana niezwłocznie po złożeniu wniosku.
 6. Karta jest kartą imienną i może być używana wyłącznie przez Klienta, na którego imię i nazwisko została wystawiona.
 7. W trakcie obowiązywania Programu Lojalnościowego Właściciel Centrum może zmieniać wygląd Karty oraz jej funkcjonalności (np. zaopatrzenie jej w chip lub pasek magnetyczny). W takim przypadku Właściciel Centrum poinformuje o tym fakcie Klientów i wyznaczy im termin do wymiany Karty, nie krótszy niż 60 dni.
 8. Warunkiem udzielenia zniżki/świadczeń dodatkowych jest (i) posiadanie przez Klienta Karty opatrzonej jego imieniem i nazwiskiem; (ii) okazanie jej osobie przyjmującej zapłatę w imieniu Uczestnika Programu.
 9. Zniżka/świadczenie dodatkowe przysługuje Klientowi wyłącznie w przypadku dokonywania zakupów/świadczenia usług bezpośrednio w Lokalu.
 10. Uczestnik Programu ma prawo odmówić udzielenia zniżki/świadczenia dodatkowego jeżeli osoba występująca o udzielenie zniżki/świadczenia dodatkowego (i) nie posiada Karty, (ii) okazuję Kartę należącą do innej osoby. O każdym takim przypadku należy poinformować dyrekcję Centrum Handlowego.
 11. Zniżka/świadczenia dodatkowe udzielane przez Uczestnika Programu w ramach Programu Lojalnościowego nie podlegają łączeniu z innymi promocjami oferowanymi przez Uczestnika Programu.
 12. Program Lojalnościowy nie obowiązuje w lokalach handlowych Uczestników Programu położonych poza Centrum Handlowym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest podmiot prowadzący działalność poza Centrum Handlowym.
 13. Klient będzie otrzymywał na wskazany adres newsletter, w którym będą podane szczegóły ofert specjalnych w ramach Programu Lojalnościowego, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody w tym zakresie.
 14. Osoba przyjmująca w imieniu Właściciela Centrum wniosek o wydanie Karty lub wydająca Kartę może zwrócić się o okazanie dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej o wydanie Karty lub odbierającej Kartę. W przypadku odmowy okazania dokumentu ze zdjęciem nie będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie Karty lub odebranie Karty.
 15. Uczestnik Programu może zwrócić się o okazanie dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości osoby posługującej się Kartą. W przypadku odmowy okazania dokumentu ze zdjęciem nie będzie możliwe udzielenia zniżki/świadczenia dodatkowego.
 16. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Uczestnik powinien zgłosić ten fakt w Recepcji Centrum Handlowego i wystąpić o wydanie duplikatu Karty w miejsce utraconej.

 

§ 3.

Uczestnicy Programu

 

 1. Właściciel Centrum zawiera z Uczestnikami Programu indywidualne umowy w których ustalone będą wysokości zniżek lub innych świadczeń dodatkowych dla Klientów.
 2. Uczestnikiem Programu może zostać również podmiot nie prowadzący działalności handlowo – usługowej w Centrum Handlowym, jeżeli w ocenie Właściciela Centrum udział takiego podmiotu w Programie Lojalnościowym służyć będzie interesowi Centrum Handlowego.
 3. Właściciel Centrum wyraźnie zastrzega, iż w trakcie obowiązywania Programu Lojalnościowego ulegać zmianie mogą zarówno Oferty Uczestników Programu jak też liczba Uczestników Programu. Aktualna lista Uczestników Programu oraz wysokość przysługujących zniżek/świadczeń dodatkowych publikowana będzie na stronie internetowej Właściciela Centrum pod adresem: www.galeria-wilenska.pl

 

 

§ 4.

 

Reklamacje

 

 1. Klientom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej udziału w Programie.
 2. Reklamację należy złożyć na adres Koordynatora Konkursu: Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 47, w formie pisemnej lub złożyć w Recepcji Centrum Handlowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Klienta.
 4. Koordynator poinformuje Klienta zgłaszającego reklamację na piśmie na adres Klienta w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania reklamacji o sposobie jej załatwienia.

 

 

§ 5

Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane przez Właściciela Centrum wyłącznie w ramach i na potrzeby Programu Lojalnościowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Właściciel Centrum. Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym a tym samym podanie danych osobowych, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
 2. Klient może też udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych również w  celach marketingowych Właściciela Centrum.
 3. Ponadto, Klient może udzielić zgody na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez niego adres e-mail.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu Programu Lojalnościowego, podlegają rozstrzygnięciu przez:
  1. w przypadku Uczestników Programu - sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela Centrum na dzień wniesienia pozwu;
  2. w przypadku Klientów – sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami prawa.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Wynajmujący będzie uprawniony do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego przy czym za zmianę Regulaminu Programu Lojalnościowego nie będą uznawane: (i) zmiana Ofert Uczestników Programu; (ii) przyłączenie się nowych Uczestników Programu lub wycofanie się dotychczasowych Uczestników Programu; (iii) zmiana formy graficznej Karty; (iv) inne przypadki wyraźnie przewidziane w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego.
 4. Właściciel Centrum może zakończyć niniejszy Program Lojalnościowy lub zastąpić go innym programem w dowolnym czasie
 5. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej www.galeria-wilenska.pl  oraz w recepcji Centrum Handlowego.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu funkcjonowania Programu Lojalnościowego Klient może zwracać się do dyrekcji Centrum Handlowego lub Koordynatora.


REGULAMINU PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO: TUTAJ

 

 

Warszawa, dnia 02.06.2014 r.